Osobní Bankrot – Oddlužení

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot je výraz pro oddlužení fyzických osob. Mluví-li se o někom, kdo chce vyhlásit osobní bankrot, je tím myšleno podání žádosti na řešení úpadku a oddlužení. Osobní bankrot je poslední šance na nový život bez dluhů. Neodkládejte nabízené řešení a kontaktujte nás v době od 9:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle:

 

KLIENTSKÁ LINKA: 777 002 692

 

Máte dluhy u více věřitelů a nejste je schopen splácet?!!!
Pokud je hodnota Vašeho majetku nižší, než součet Vašich dluhů, jste v úpadku a Vaše majetková situace může být vyřešena pomoci soudem schváleného Osobního bankrotu. Váš další život pak bude ovlivňovat soud prostřednictvím insolvenční správce po dobu pouhých 5ti let!

Za 5 let bude vyřešena Vaše zdánlivě nevyřešitelná situace. Začnete nový kvalitní život, beze strachu z exekutorů či věřitelů. Jediné co pro to musíte udělat, je kontaktovat nás a být nápomocen Věc s dluhy řešit. Volejte nám v době od 9:00 do 17:00 hodin, v jinou dobu zašlete SMS zprávu s údaji o Vás a zkráceně Věc k řešení, budeme Vás sami kontaktovat.

Domluvte si schůzku v příjemném prostředí naší kanceláře, rádi Vás vyslechneme a navrhneme nejlepší způsob řešení Vašich problémů. Důvěřujte nám a dovolte, aby Váš problém byl i náš a tak i k němu přistupovali.

 

Insolvenční zákon a oddlužení

Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil dosavadní úpravu této problematiky obsaženou v zákonu č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Důležitou oblastí, kterou insolvenční zákon upravuje je tzv. osobní bankrot neboli oddlužení. Jedná se o řešení úpadku dlužníka, který je subjektem nepodnikatelským, zejména fyzickou osobou, tedy osobou jež se do úpadku nedostala v důsledku své podnikatelské činnosti.

Ve stručnosti je oddlužení takovým řešením úpadku dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů, a k uspokojení věřitelů dochází podle toho zda je jejich pohledávka zajištěna či nikoliv. Věřitelé jejichž pohledávka je zajištěna jsou spokojeni zcela, věřitelé jejichž pohledávka zajištěna není jsou uspokojeni do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

Insolvenční zákon upravuje dva způsoby oddlužení

Způsoby oddlužení upravené zákonem jsou dva, a to zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení (do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení).

Oddlužení formou splátkového kalendáře

V případě oddlužení formou splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům, jejichž pohledávky nejsou zajištěny, částku ve výši, v jaké by byly uspokojeny v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuci přednostní pohledávky, a to v poměru podle výše jejich pohledávek (způsob je určen v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení návrhu na povolení oddlužení. Věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny (zástavním právem, zajišťovacím převodem práva apod.) se uspokojují z výtěžku dosaženého zpeněžením zajištění (prodej nemovitostí, věcí movitých atd.).